HÓA ĐƠN


Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 32 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

a) Lập Tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung;

b) Không gửi, không niêm yết Tờ thông báo phát hành hoá đơn theo đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập Tờ thông báo phát hành hoá đơn sau khi hoá đơn đã được sử dụng.

Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện các thủ tục phát hành hoá đơn theo quy định tại Nghị định này.