CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN


Theo quy định tại Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và Nghị định số 17/2012-NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật kKểm toán độc lập. Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán cho Công ty TNHH Kiểm toán U&I )


Download hướng dẫn sử dụng phần mềm


    Download phần mềm