THÔNG TƯ 123/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ...


Thông tư 130/2012/TT-BTC, ngày 10 tháng 08 năm 2012

Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng


NGHỊ ĐỊNH 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 và thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi ...


QUYẾT ĐỊNH Số: 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá. . Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.


THÔNG TƯ 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính


Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007

Sửa đổi thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền ...


QUYẾT ĐỊNH Số: 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM


Bản tin văn bản pháp luật tháng 9-2011

Vui lòng chọn ngôn ngữ thích hợp để tải toàn nội dung văn bản