THUẾ TNDN


Thông tư 154/2011/TT-BTC Hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế TNDN và miễn thuế TNCN

Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về đối tượng doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN 2011; hướng dẫn về cách xác định số thuế TNDN được giảm

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp đủ 100% số thuế phải nộp của các quý 1, 2, 3 năm 2011 thì số thuế phải nộp của Quý 4/2011 được bù trừ lại 30%, phần còn lại (nếu có) sẽ bù trừ tiếp vào Quyết toán thuế năm 2011. Trường hợp chưa bù trừ hết thì được bù trừ tiếp cho các loại thuế khác hoặc lập hồ sơ xin hoàn

Trên Tờ khai thuế TNDN Quý 4/2011 và Quyết toán thuế 2011, doanh nghiệp phải ghi bổ sung 1 dòng vào sau dòng cam đoan trong Tờ khai về số Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 08/2011/QH13, đồng thời kê khai số thuế giảm vào chỉ tiêu [31] trên Tờ khai 01A/TNDN hoặc chỉ tiêu [30] trên Tờ khai 01B/TNDN, chỉ tiêu [C9] trên Tờ khai 03/TNDN, chỉ tiêu [09] trên Phụ lục miễn giảm 03-3A và đánh dấu thêm chỉ tiêu "ưu đãi khác"

Chương 3 của Thông tư hướng dẫn chi tiết việc kê khai miễn thuế TNCN trong 5 tháng cuối năm 2011. Công thức tính số thuế TNCN được miễn của năm 2011 được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 16 Thông tư này

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26.12.2011.


File đính kèm
154_2011_TT-BTC_vn.doc