PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG


  • Tìm hiểu, lắng nghe thấu đáo nhu cầu và tận tâm phục vụ khách hàng.
  • Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.
  • Cam kết thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Việt Nam.
  • Căn cứ vào giá trị mà khách hàng nhận được để tính phí dịch vụ.