THUẾ TNDN


Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật sứa đổi và bổ sung Thuế TNDN và GTGT

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNDN và thuế GTGT.

Theo đó, Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc mới thành lập trong năm 2013 thì mức doanh thu làm căn cứ để được áp dụng mức thuế 20% là 1,67 tỷ/tháng.

Mức thuế suất 20% sẽ không áp dụng với một số loại thu nhập như thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, thu nhập ngoài Việt Nam, thu nhập từ thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí, tài nguyên hiếm…

Đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng


File đính kèm
92_2013_ND-CP_vn.doc