HÓA ĐƠN


Ngôn ngữ sử dụng trong hóa đơn mua hàng nhập khẩu

Hóa đơn mua hàng có nguồn gốc nhập khẩu được coi là hợp lệ nếu ghi tên hàng bằng tiếng Việt. Trong trường hợp cần ghi thêm tên riêng bằng tiếng nước ngoài thì phải ghi sau tên bằng tiếng Việt. Ngoài ra, hóa đơn còn phải đảm bảo các chỉ tiêu tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán ghi bằng tiền Việt Nam và có ghi tỷ giá quy đổi. Đó là nội dung công văn 1786/CT-TT&HT ngày 07/03/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về ngôn ngữ sử dụng trong hóa đơn mua hàng nhập khẩu


File đính kèm
CV-1786.doc