HÓA ĐƠN


Việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC?

Theo quy định tại Điều 26 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như sau:

 Lưu trữ, bảo quản hoá đơn:

1. Hoá đơn điện tử, hoá đơn tự in chưa lập được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.

2. Hoá đơn đặt in chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.

3. Hoá đơn đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

4. Hoá đơn đã lập trong các tổ chức, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, cá nhân đó.