TNCN


Thông tư 113/2011/TT-BTC: những thay đổi về thuế TNCN

Ngày 4/08/2011, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 113/2011/TT- BTCsửa đồi và bổ sung luật thuế TNCN của các thông tư 62/2009/TT-BTC ban hành ngày 27/03/2009 và thông tư 84/2008/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2008. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/09/2011.

Một số điểm thay đổi của thông tư 113/2011/TT-BTC như sau:

Các tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập, tiền công, hoa hồng cho cá nhân thực hiện dịch vụ có tổng thu nhập trên 1 triệu/lần (thay vì 500.000 đồng như hiện hành) theo biểu thuế sau:


  • 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế
  •  20% đối với cá nhân không có mã số thuế (trước đây là 10% cho cả 2 trường hợp đã có mã số thuế và chưa có mã số thuế)

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế và tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân chưa đến mức nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết theo mẫu 23/BCK-TNCN

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên  mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.